W Pracach Naukowych WSZiP publikowane są oryginalne opracowania, wcześniej niepublikowane, po ich recenzji i dopuszczeniu do druku przez Zespół Redakcyjny.

W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą:
Redaktor Naczelny, zastępca Redaktora Naczelnego, redaktorzy tematyczni (wg potrzeb) oraz Sekretarz Redakcji.

Profil tematyczny jest ukierunkowany na zagadnienia z zakresu: zarządzania, ekonomii, administracji, bezpieczeństwa, socjologii, etyki, filozofii, pedagogiki, politologii, ratownictwa medycznego oraz nauk o zdrowiu.

Wymagania edycyjne Redakcji Prac Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Formularz ślepej oceny
artykułu naukowego

ZASADY KWALIFIKACJI ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI W PRACACH NAUKOWYCH WSZiP

 1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki reprezentowanej przez autora (autorów) publikacji.
 2. Recenzenci otrzymują do opiniowania tekst publikacji oraz druk recenzji z nadanym przez Redakcję PN WSZiP numerem artykułu, bez podawania nazwiska ani afiliacji autora ( autorów).
 3. Recenzenci dobierani są pod względem ich obszarów badawczych i kompetencji w zakresie opisanym w artykule.
 4. Redakcja dba o obiektywizm recenzji, wykluczając możliwość zaistnienia między recenzentami i autorami bezpośrednich relacji.
 5. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem w zakresie dopuszczenia artykułu do publikacji: bez poprawek, z niewielkimi poprawkami (nie wymagającymi ponownie zrecenzowania), z istotnymi poprawkami (po wykonaniu których artykuł musi być ponownie zrecenzowany) lub wskazującym na odrzucenie propozycji artykułu.
 6. O wyniku recenzji autorzy artykułów są niezwłocznie informowani, przy czym nazwiska recenzentów nie są ujawniane.
 7. W przypadku konieczności wykonania przez autora (autorów) poprawek przesłanej publikacji, bez konieczności wykonania ponownej recenzji, Redakcja przesyła konieczne do wykonania poprawek informacje.
 8. Autor (autorzy) są zobligowani do dokonania niezbędnych poprawek, a w przypadku rozbieżnych poglądów z recenzentem do przedstawienia pisemnego ustosunkowania się do uwag recenzentów.
 9. Fakt niewykonania wskazanych poprawek wskazanych przez recenzentów, merytorycznie uzasadniony przez autora (autorów), będzie rozważony przez Zespół Redakcyjny.
 10. W przypadku zaznaczenia przez recenzentów opcji wskazującej na konieczność wykonania ponownej recenzji po naniesieniu poprawek, pracę poprawioną przesyła się do tych samych recenzentów którzy sporządzili pierwotną recenzję.
 11. W przypadku pisemnego przedstawienia istotnych rozbieżności poglądów autora z recenzentem, Redakcja może powołać kolejnego recenzenta. W PN WSZiP publikowane są artykuły które uzyskały dwie pozytywne recenzje o czym są informowani autorzy. W procedurze recenzowania Redakcja nie przewiduje trybu odwoławczego.
 12. Okresowo lista recenzentów jest publikowana w PN WSZiP.

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012