Szanowni Państwo!

Prace Naukowe WSZiP posiadają swój numer ISSN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjo-nującym sposobem przedstawiania przez Autorów swojej wiedzy.

Redaktor Naczelny Prac Naukowych WSZiP
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Aktualności

15.07.2021

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu cyklicznie organizuje Konferencje Naukowe. W bieżącym roku Konferencja będzie miała wymiar międzynarodowy i zostanie ukierunkowana na problemy związane z wyzwaniami współczesnej pedagogiki i zarządzania.

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki i zarządzania. Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii informacyjnych w pedagogice i zarządzaniu.

W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

  • pedagogiki (przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej), terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu,
  • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, operacyjnego wyko-rzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii).

Referaty uczestników Konferencji zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP.

Kierownictwo naukowe Konferencji sprawują:
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
prof. zw. dr hab. Jolanta Żmichrowska
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012